Wednesday, 20 July 2011

Raad van State vernietigt tracébesluit spoorverdubbeling, gevolgen voor Uithoflijn?

Uitspraken
ZAAKNUMMER
200905214/1/M2

DATUM VAN UITSPRAAK
woensdag 20 juli 2011
TEGEN
de minister van Verkeer en Waterstaat (thans: Infrastructuur en Milieu)
PROCEDURESOORT
Eerste aanleg - meervoudig
RECHTSGEBIED
Ruimtelijke-ordeningskamer - Tracé en wegverbreding
200905214/1/M2.
Datum uitspraak: 20 juli 2011

Tsja:
....

De Barkan-curve wordt gebruikt om de relatie tussen het trillingsniveau en, in dit geval, de afstand van het maatgevende spoor tot de woning vast te leggen. ... Voorts heeft [appellant sub 6] ter zitting aannemelijk gemaakt dat het Barkan-model onbetrouwbaar is in het geval het model is gebaseerd op weinig meetpunten en extrapolatie. De minister heeft hierop ter zitting geen reactie gegeven. Gelet op het vorenstaande staat niet vast dat de relatie tussen het trillingsniveau en de afstand op juiste wijze is vastgelegd. ... Ten aanzien van de beroepsgronden over de trillingsrapporten slaagt de beroepsgrond over de Barkan-curve. De overige gronden falen.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

...

III. verklaart het beroep van [appellant sub 1], het beroep van [appellant sub 6] en anderen, behoudens voor zover dat is ingediend door [personen], het beroep van [appellant sub 2] en het beroep van [appellant sub 3], gegrond;

IV. vernietigt het tracébesluit "Tracébesluit Sporen in Utrecht deeltracé Utrecht Centraal - Houten" van de minister van Verkeer en Waterstaat (thans: Infrastructuur en Milieu) van 1 juni 2009.


Kortom vanaf nu zijn de werkzaamheden aan het spoor tussen Utrecht en Houten feitelijk illegaal. Stilleggen van het werk lijkt onwaarschijnlijk. HOV OM de Zuid valt feitelijk niet onder het tracébesluit, maar onder het gemeentelijk bestemmingsplan. Het werk is wel vervlochten ...

- Posted using BlogPress from my iPad

No comments:

Post a Comment